Prohlášení (DMCA)

Informace o legálnosti webu

Žádný film ani video není uložen na našich serverech. Naše stránky fungují jako vyhledávač a pouze odkazují na stránky a servery třetíchtích stran, kde jsou videa, nebo filmy uloženy. Webové stránky FilmBot.cz jsou proto v souladu s platnými zákony DMCA ale i ČR a EU.

FilmBot – DMCA (Copyright) – nahlášení nelegálního obsahu na stránkách

FilmBot má právo, nikoli však zodpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webové stránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevantnosti, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoli obsah a nejsme zodpovědní za umisťování takového obsahu. FilmBot si vyhrazuje právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu. Dále stránka FilmBot není zodpovědná za jakoukoli chybu či prodlevu v odstraňování obsahu.

Podání oznámení podle zákona DMCA odebrání obsahu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv, FilmBoT respektuje duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno a je přístupné na Webové stránce způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahlaste nám domnělé porušení autorských práv. Obrátíte-li se na nás, poskytněte pověřenci pro autorská práva FilmBot následující informace:

1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy či jiného duševního vlastnictví, jehož se dle vašeho tvrzení porušení týká
2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
3. Popis kde na této Webové stránce se nachází materiál, jehož se dle vašeho tvrzení porušení týká
4. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem Prohlášení podepsané vámi, učiněné s vědomím trestní postižitelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.

Tyto informace zasílejte na e-mailovou adresu admin(zavinac)filmbot(tecka)cz

Podmínky použití stránek FilmBot.cz

Tyto Podmínky použití („Podmínky“) představují právní smlouvu mezi vámi a stránkou FilmBoT.cz, a řídí se jimi vaše používání této Webové stránky coby návštěvníka, přispěvatele obsahu, nebo jako registrovaného uživatele. Používání, zadávání informací na, a přístup k této Webové stránce podléhá vašemu dodržování těchto Podmínek, proto si je před zahájením používání této Webové stránky pozorně přečtěte. FilmBot.cz si vyhrazují právo omezit nebo ukončit váš přístup k této Webové stránce, nebo ukončit či pozastavit vaši registraci v případě nedodržení podmínek a zásad uvedených na této Webové stránce, včetně těchto Podmínek, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, a to kdykoli.

PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VYJADŘUJETE SOUHLAS, ŽE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI UVEDENÝMI PODMÍNKAMI, TUTO WEBOVOU STRÁNKU NIJAK NEPOUŽÍVEJTE, NENAVŠTĚVUJTE ANI NA NI NEZADÁVEJTE ŽÁDNÉ INFORMACE.

Změny těchto podmínek

FilmBot.cz může kdykoli měnit, upravovat, aktualizovat, doplňovat či odstraňovat části těchto podmínek. Pravidelně kontrolujte, zda tyto Podmínky nebyly změněny. Budete-li pokračovat v používání této Webové stránky po provedení jakýchkoli změn, vyjadřujete tím, že předmětné změny schvalujete.

Změny této webové stránky

Ve snaze trvale zlepšovat tyto Webové stránky a zvyšovat jejich užitnou hodnotu pro vás můžeme doplňovat nové služby nebo provádět změny stávajících služeb. V případě, že FilmBot.cz provede takové změny, budou se tyto podmínky vztahovat na nové služby i na jakékoli změny stávajících služeb.

Umisťování uživatelského obsahu

Určité oblasti této Webové stránky vám umožňují umisťovat obsah, mimo jiné vaše zkušenosti, rady, doporučení, názory, informace, zprávy, či jiné materiály („váš obsah“). Upozorňujeme vás, že tyto oblasti jsou veřejné, nikoli důvěrné. Umisťovat váš obsah smíte pouze do veřejných oblastí, a na místa, kam máte svolení obsah umisťovat. Nesmíte umisťovat žádný obsah, který porušuje tyto Podmínky nebo jakákoli práva třetích stran.

FilmBot.cz neuplatňuje nárok na vlastnictví jakéhokoli obsahu, který umístíte. Avšak umístěním vašeho obsahu do veřejných oblastí na Webové stránce udělujete FilmBot.cz trvalé neodvolatelné právo bez nároku na odměnu používat, kopírovat, zobrazovat, provádět, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozené práce, sublicencovat a propagovat váš obsah v naprosto jakémkoli médiu a způsobem, a používat a sublicencovat vaše jméno, podobiznu, biografii, hlas, video a fotografii (je-li to možné) k přisouzení vašich umístění vaší osobě. Kromě vašeho obsahu také doporučujeme, abyste nám poskytli vaši zpětnou vazbu. Souhlasíte, že smíme jakýmkoli způsobem a bez omezení používat všechny komentáře, rady, doporučení, návrhy, stížnosti, a jinou vámi poskytnutou zpětnou vazbu týkající se této Webové stránky, produktů nebo služeb FilmBot.cz, a že FilmBot.cz se stane majitelem duševního vlastnictví vytvořeného na základě či části vaší zpětné vazby.

Zákaz nezákonného či nedovoleného používání

Při používání této Webové stránky NEsmíte následující:

1. Omezit či znemožnit jakémukoli jinému uživateli používat či mít užitek z této Webové stránky
2. Umisťovat či přenášet jakékoli nezákonné, podvodné, urážlivé, hanlivé, rasově závadné, sexistické, nemravné, pornografické, rouhavé, výhružné, obtěžující, nenávistné, hrubé či jinak závadné informace jakéhokoli druhu
3. Umisťovat či přenášet jakékoli informace dávají vznik či podporující chování, jehož důsledkem může být trestná činnost, vznik přestupku, vznik neautorizovaného provozování profesních služeb, či jinak porušující jakékoli místní, státní, národní či zahraniční zákony, včetně, bez omezení, zákonů a nařízení pro kontrolu exportu ČR
4. Používat názvy, jména domén, ochranné známky, loga nebo symboly „FilBot.cz“ ve svém uživatelském jménu, přezdívce ani jiným způsobem, který by mohl naznačovat, že pracujete pro FilmBot.cz nebo jste k ní přidruženi;
5. Předstírat, že jste, nebo že představujete někoho jiného, či se vydávat za jakoukoli jinou osobu či subjekt
6. Narušovat soukromí nebo porušovat osobní či majetková práva jakékoli fyzické či právnické osoby
7. Umisťovat či přenášet jakékoli reklamy, žádosti, řetězové dopisy, Ponziho schémata či pyramidové hry, investiční příležitosti či schémata, či jiná nevyžádaná komerční sdělení (kromě výjimek výslovně povolených FilmBot.cz), či se angažovat v útocích typu spamming, phishing či odmítnutí služby
8. Umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat, či jakýmkoli jiným způsobem zneužívat jakékoli informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky pro komerční účely (kromě výjimek výslovně povolených poskytovatelem takových informací, softwaru či jiných materiálů)
9. Používat Webovou stránku ke zvyšování návštěvnosti jiných stránek
10. Porušovat práva duševního vlastnictví nebo obdobná práva jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně, avšak nikoli výhradně, autorských práv, ochranných známek a patentů
11. Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky, kterou jsou chráněny autorskými či jinými vlastnickými právy, či odvozené práce s ohledem k uvedenému, bez získání povolení vlastníka práv či držitele práv
12. Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat jakékoli součásti této Webové stránky samotné, či odvozené práce s ohledem k uvedenému bez předchozího písemného souhlasu FilmBot.cz, jelikož tato Webová stránka je chráněna zákony ČR a mezinárodními zákony o autorských právech
13. Podnikat jakékoli akce, které vytváří přehnanou či nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu této Webové stránky nebo systémů či sítí FilmBot.cz, nebo jakýchkoli systémů či sítí připojených k této Webové stránce.
14. Falšovat hlavičky (tituly) či jinak manipulovat s identifikátory za účelem skrytí původu jakékoli zprávy či přenosu, který zasíláte na FilmBot.cz nebo prostřednictvím této Webové stránky nebo jakékoli služby nabízené na nebo prostřednictvím této Webové stránky
15. Používat jakékoli roboty, spidery, scrapery, či jiné robotizované prostředky pro přístup k této Webové stránce či službám, ať už z jakéhokoli důvodu, bez našeho výslovného písemného svolení; toto nařízení se však nevztahuje na indexaci či aktualizaci vyhledávacích programů
16. Umisťovat či přenášet jakékoli informace či software obsahující viry, Trojské koně, červy či jiné škodlivé součásti Umisťovat či přenášet jakékoli informace, soubory či software obsahující mimo jiné viry, Trojské koně, červy, adware, spyware, crimeware, online graffiti, taggery, droppery, rootkity, keyloggery, boty, či jakýkoli jiný škodlivý softwarový program či programový prvek

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Ve snaze poskytnout vám vyčerpávající a užitečné zdroje může tato Webová stránka obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nepodléhají kontrole O FilmBot.cz FZ. FilmBot.cz nenese zodpovědnost za obsah či produkty poskytované jakoukoli odkazovanou stránkou či jakýmkoli odkazem nacházejícím se na odkazované stránce, či za jakékoli změny či aktualizace na těchto stránkách. FilmBot.cz poskytuje tyto odkazy pouze jako benefit pro vás, a zahrnutí jakéhokoli odkazu nenaznačuje, že FilmBot.cz podporuje, garantuje či přijímá jakoukoli zodpovědnost za obsah či produkty na takové stránce třetí strany.

V souvislosti s vaším používáním této Webové stránky můžete být upozorňováni na služby, produkty, nabídky a reklamní akce poskytované třetími stranami, nikoli FilmBot.cz. Pokud se rozhodnete používat služby nebo produkty třetích stran, zodpovídáte za přečtení a porozumění podmínkám vztahujícím se k jakékoli službě nebo produktu třetí strany. Souhlasíte, že třetí strana, nikoli FilmBot.cz, je zodpovědná za výkonnost služeb nebo produktů třetí strany.

Bez povinnosti monitorovat

FilmBot.cz má právo, nikoli však zodpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webové stránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevantnosti, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoli obsah, a nejsme zodpovědní za umisťování takového obsahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah, a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu. Dále stránka FilmBot.cz není zodpovědná za jakoukoli chybu či prodlevu v odstraňování obsahu.

Odškodnění

Zavazujete se odškodnit, bránit a uhradit škody za FilmBot.cz jakékoli a všechny nároky, požadavky, poškození, náklady a zodpovědnosti, včetně opodstatněných odměn pro právní zástupce, vznesené třetí stranou z důvodu nebo na základě vašich činů či opomenutí souvisejících s vaším používáním této Webové stránky. FilmBot.cz si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a řízení jakýchkoli záležitostí podléhajícím v daném případě odškodnění vámi, a vy souhlasíte, že budete v maximální možné míře spolupracovat na obhajobě jakéhokoli nároku.

Sdělování používání FilmBot.cz smí sdělit jakékoli informace o vás (včetně vaší identity), jakékoli vaše přenosy či zprávy o používání této Webové stránky či jakýchkoli služeb dostupných na této Webové stránce, pokud zjistíme, že takové sdělení je nezbytné pro (1) vyhovění právním procesům, (2) spolupráci s jakýmkoli vyšetřováním či stížností týkající se vašeho používání této Webové stránky, (3) vynucování těchto Podmínek použití, (4) reakci na stížnosti, že jakákoli taková data porušila práva ostatních, nebo (5) ochranu práv, vlastnictví či bezpečí osob FilmBot.cz a návštěvníků či uživatelů této Webové stránky, včetně zákazníků FilmBot.cz a veřejnosti. FilmBot.cz si vyhrazuje právo kdykoli odhalit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu či vládnímu požadavku. FilmBot.cz smí také odhalit informace o vás, pokud zjistí, že platný zákon požaduje či povoluje takové odhalení, včetně výměny informací s ostatními společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody.

Ukončení

Souhlasíte, že FilmBot.cz smí, zcela podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, ukončit váš přístup k Webové stránce a/nebo zablokovat váš budoucí přístup k Webové stránce, pokud zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky nebo jiné smlouvy či nařízení, která jsou spojena s vaším používání Webové stránky, nebo z jiných důvodu, mezi které mimo jiné patří (1) požadavky policie či jiných vládních bezpečnostních složek, (2) váš požadavek pro smazání vašeho účtu, (3) zastavení či modifikace materiálů Webové stránky či jiné služby nabízené na nebo prostřednictvím Webové stránky, nebo (4) neočekávané technické problémy. V případě, že je tato smlouva ukončena, omezení týkající se obsahu nebo materiálů objevujících se na Webové stránce, a požadavky, záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti stanovené těmito Podmínkami použití, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. V případě, že jste nespokojeni s Webovou stránkou či jakoukoli službou poskytovanou FilmBot.cz, vaším jediným nápravným prostředkem je ukončení této smlouvy.

Pokud FilmBot.cz podnikne jakékoli právní kroky proti vám v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití, FilmBot.cz je oprávněna od vás vymoci, a vy souhlasíte zaplatit, všechny opodstatněné odměny pro právní zástupce a náklady takových kroků, a navíc jakékoli přikázané či ekvitní odškodnění určené FilmBot.cz. Souhlasíte, že FilmBot.cz se nezodpovídá vám či jakékoli třetí straně za ukončení vašeho přístupu k Webové stránce.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše použití této webové stránky se řídí zákony České Republiky a zákony EU, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Veškeré nároky a žaloby musí být předkládány v příslušném státě či okresnímu soudu nacházejícímu se v Praze, Česká Republika. Souhlasíte s uplatněním personální jurisdikce u takových soudů pro účely soudního řešení jakéhokoli takového nároku či žaloby a podřizujete se tomu. Zříkáte se obhajoby na základě neexistence personální jurisdikce a místa konání.

FilmBot.cz